Logo van Gemeente Dongen

Subsidies: maatschappelijk

Wanneer u als organisatie, vereniging of stichting een activiteit organiseert, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Op deze pagina vindt u de subsidieregelingen en informatie over hoe u een subsidie kunt aanvragen.

Subsidiecriteria

De algemene regels voor het toekennen van subsidie kunt u vinden in de Algemene subsidieverordening gemeente Dongen. De gemeente Dongen kent subsidiemogelijkheden voor activiteiten binnen de onderstaande clusters:

  • Sport en beweging
  • Sociaal maatschappelijk
  • Volksfeesten
  • Podiumkunsten
  • Cultuurhistorisch erfgoed
  • Ondersteuning / versterking wijken en dorpen
  • Verkeer en mobiliteit

Subsidie aanvragen

Subsidieaanvragen van organisaties en verenigingen moeten uiterlijk 15 oktober binnen zijn voor een subsidie voor het jaar daarop volgend. Bijvoorbeeld: een aanvraag voor subsidie voor het jaar 2025 dient binnen te zijn op 15 oktober 2024. Wilt u een subsidie aanvragen, dan kunt u gebruik maken van het digitale aanvraagformulier. Dit kan met of zonder e-Herkenning.

Wat heeft u nodig bij uw aanvraag?

Voor uw subsidieaanvraag heeft u de volgende informatie en gegevens nodig: activiteitenplan, begroting, KvK-nummer, IBAN, stand van de reserve, statuten (indien u voor het eerst een aanvraag indient). Daarnaast stellen wij u in het formulier diverse vragen over de inhoud van uw activiteit. Deze informatie hebben wij nodig om uw aanvraag te beoordelen. Houd hier rekening mee. Alleen een volledig ingevuld formulier nemen wij in behandeling.

Bij de subsidieaanvraag kunt u inloggen via eHerkenning. Voor het inloggen heeft u de gegevens van de Kamer van Koophandel nodig. 

Wanneer weet u of u in aanmerking komt voor subsidie?

Heeft de gemeente uw volledige aanvraag uiterlijk 15 oktober ontvangen, dan kunt u ervan uit gaan dat u uiterlijk 31 december een reactie ontvangt. In een beschikking laten wij het besluit van het gemeentebestuur aan u weten.

Bezwaar

De gemeente laat u via een brief weten of u de subsidie krijgt. Bent u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw aanvraag voor subsidie? U kunt dan binnen 6 weken bezwaar maken.

Vrijwilligers

Op de pagina Vrijwilligers vindt u informatie over het Vrijwilligers Informatie Punt en de vrijwilligersverzekering.

Subsidieverantwoording

Heeft uw organisatie of vereniging een subsidie ontvangen voor het organiseren van een activiteit? Dan kan het zijn dat u na afloop van het subsidiejaar een inhoudelijke (jaarverslag) en financiële (jaarrekening) verantwoording moet insturen over de geleverde prestaties. Wij vragen een subsidieverantwoording voor subsidies vanaf €10.000 tot € 50.000.

Na de beoordeling van de verantwoording stellen wij de subsidie definitief vast. Op basis van de beoordeling kan het zijn dat de subsidie lager wordt vastgesteld dan het bij voorschot verstrekte bedrag.

Subsidievaststellingen van organisaties en verenigingen moeten uiterlijk 31 maart in het bezit van de gemeente zijn voor het subsidiejaar daarvoor. Bijvoorbeeld: subsidievaststelling over het jaar 2023 dient uiterlijk 31 maart 2024 binnen te zijn. Het college stelt een subsidie vanaf €10.000 vast binnen 13 weken na ontvangst van een (volledige) aanvraag tot subsidievaststelling, tenzij bij vaststellingsbeschikking anders is bepaald.

De subsidieverantwoording kunt u doorgeven via het formulier subsididie vaststelling. Dit kan met of zonder e-herkenning.

Meer informatie

Heeft u vragen over de maatschappelijke subsidies? Neem dan contact met ons op.