Logo van Gemeente Dongen

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat iedereen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kan blijven wonen. Ook als u met een beperking of belemmering te maken hebt. Samen zoeken we naar de beste oplossing. We kijken naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Waar nodig schakelen we professionele hulp in. 

Ondersteuning

Voorbeelden van hulpmiddelen en voorzieningen zijn hulp bij het huishouden, een rolstoel of vervoersvoorzieningen zoals de Regiotaxi. Daarnaast ondersteunt de Wmo mantelzorgers en vrijwilligers die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt. De gemeente organiseert ook begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen voor mensen met een psychiatrische diagnose.

Aanbieders

De gemeente heeft samen met andere gemeenten uit de regio contracten gesloten met organisaties die ondersteuning leveren. Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo? Dan kunt u kiezen uit die gecontracteerde aanbieders. Wilt u uw ondersteuning liever zelf organiseren? Dan kunt u mogelijk een persoonsgebonden budget ontvangen om dat te regelen.

Eigen bijdrage

Voor bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of een rolstoelvoorziening betaalt u een eigen bijdrage van €19,- per maand.

Langdurige intensieve zorg

Zoekt u een oplossing voor iemand die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft? De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving de zorg krijgen die zij nodig hebben. Het gaat om personen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Dit kan thuis zijn, maar ook in een instelling. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz. Kijk op de website van het CIZ voor meer informatie.

Aanvragen

Neem contact op met De Entree voor een gesprek over de Wmo. Kijk voor contactgegevens en meer informatie op de website van De Entree

Adviesraad Wmo

De Wmo-Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over alle zaken die de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) aangaan. Meer informatie vindt u op de pagina Adviesraad Wmo.

Meldpunt toezicht Wmo

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015 staat dat er toezicht moet zijn op aanbieders van voorzieningen in maatschappelijke ondersteuning. De GGD Hart voor Brabant is toezichthouder Wmo voor gemeente Dongen.

In geval van bijvoorbeeld seksueel misbruik, slechte dienstverlening of het onverwachts overlijden van een patiënt kan een melding gemaakt worden bij GGD Hart van Brabant. Het meldpunt toezicht Wmo van GGD staat klaar voor deze en andere incidenten die plaats vinden tijdens de ondersteuning in het kader van de Wmo.